Νέο ΠΑΑ: Σε 30 αγροτικές ζώνες τα προγράμματα της νιτρορύπανσης

Από 15/1/2018 η υποβολή προτάσεων στη δράση «μείωση ρύπανσης νερού»

Με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια ξεκινάει η διαδικασία σύνταξης των προγραμμάτων δράσης για τις 30 ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες, που θα συμμετάσχουν στο Μέτρο 20 προστασίας κατά των νιτρικών του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Το αντικείμενο της πράξης είναι η σύνταξη των Προγραμμάτων Δράσης για τις περιοχές αυτές. Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση «η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από 16/06/2016 έως την 29/12/2017». Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών: ορίζεται η 31/12/2023.

Δείτε εδώ την απόφαση για την Σύνταξη Προγραμμάτων Δράσης στις Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση Περιοχές