Νέος Αναπτυξιακός νόμος : Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για μηχανολογικό εξοπλισμό και επιχειρηματικότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. ευρώ, που αφορούν τα καθεστώτα Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». Ειδικότερα, έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» και «Γενική Επιχειρηματικότητα.

Η πρώτη απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, ΚοινΣΕπ, Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» θα είναι δυνατή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, ΚοινΣΕπ, Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Σημειώνεται ότι, μέσω αυτού του καθεστώτος, ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

Υπενθύμιση

Έως τις 29 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

Έως τις 31 Ιανουαρίου η παράδοση τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα για τους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.

Έως τις 31 Ιανουαρίου είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων.