Νήσοι Αττικής: Σε εξέλιξη η υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας

Έως τις 13 Δεκεμβρίου μπορούν οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών του ΤΠ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω», του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.
Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων είναι:
  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.
  • Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 1.410.000 ευρώ.
Οι προκηρυσσόμενες δράσεις έχουν ως εξής:
Αλιείς Ενίσχυση
1. Υγεία και ασφάλεια
στο σκάφος
Μικρή παράκτια αλιεία 80%
2. Προστιθέμενη αξία προϊόντων
3. Ενεργειακή αναβάθμιση
4. Αλιευτικός τουρισμός 50%
5. Αντικατάσταση
με προϋποθέσεις, κινητήρων αλιευτικών σκαφών
30%
Μη Αλιείς Ενίσχυση
1. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας
50%
2. Στον τομέα της εστίασης,
του εμπορίου, του τουρισμού,
της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών
50%
με χρήση ενισχύσεων de minimis