Έως το τέλος του μήνα η προκήρυξη της νιτρορύπανσης, ύψους 235 εκατ. ευρώ

nitroripansi

Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα προκηρυχθεί –σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ»– η πολυαναμενόμενη δράση της νιτρορύπανσης. Η δράση (10.1.04 του ΠΑΑ 2014 – 2020) για τη νέα προγραμματική περίοδο που διανύουμε ονομάζεται «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» και περιλαμβάνει το επιμέρους μέτρο «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάσει τα 235 εκατ. ευρώ (στα 177 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη).

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης των ενδιαφερομένων, που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της δράσης, θα πρέπει να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017 και να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης. Δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Να σημειωθεί ότι η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε περιοχές σημαντικών υγροβιότοπων, όπως:

  1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
  2. Υγρότοποι Αμβρακικού
  3. Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
  4. Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού
  5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός
  6. Δέλτα Νέστου
  7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη

Στους καλλικρατικούς δήμους, που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης, η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017.

Δεσμεύσεις

Στο πλαίσιο της δράσης της νιτρορύπανσης, μπορούν να εφαρμοστούν τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις, η κάθε μία εκ των οποίων έχει ξεχωριστή ενίσχυση ανά είδος καλλιέργειας και γεωργικής ζώνης που εφαρμόζεται.

1η Ειδική Δέσμευση – Αγρανάπαυση: Οι δικαιούχοι ετησίως αναλαμβάνουν να θέτουν σε αγρανάπαυση τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

2η Ειδική Δέσμευση – Αμειψισπορά: Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον το 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: Αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά και βαμβάκι.

3η Ειδική Δέσμευση – Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες:
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, ελιά, βερικοκιά, ροδακινιά, μηλιά, αχλαδιά.

4η Ειδική Δέσμευση – Μη καλλιέργεια αγροτεμαχίων που εφάπτονται σε ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.ά.: Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια, που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Η δέσμευση αφορά τις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: Χειμερινά σιτηρά, αραβόσιτος, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, βαμβάκι και ηλίανθος.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β. Κόκκαλης, ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νιτρορύπανσης στο νέο ΠΑΑ 2014-2020. Μάλιστα, ο ίδιος επεσήμανε τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή αυτής της δράσης στην κοινωνία της υπαίθρου, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.