Νιτρορύπανση: Διευκρινίσεις για αίτηση τροποποίησης και μεταβίβασης πράξεων στη Δράση 10.1.04

Δημοσιεύθηκε από το ΥΠΑΑΤ η εγκύκλιος για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης τροποποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής:

Α. Αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης


Β. Αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης

 • Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική

  δραστηριότητα» πράξη με ενεργό τεχνικό δελτίο δύναται να τροποποιηθεί.

  Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν

  υποβολής σχετικής αίτησης. Αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης πράξης υποβάλλεται

  και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το

  άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:

α) τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)

β) αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου


γ) μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)

 • Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης,

  πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της

  Δράσης
  https://p2.dikaiomata.gr/M1014, και ειδικότερα στο υποσύστημα

  «Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις».
 • Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης

  πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και της ηλεκτρονικής

  αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης, δίνονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης

  (
  manual), που είναι αναρτημένο στο ΠΣ της Δράσης

  (
  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/).
 • Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης και της

  μεταβίβασης (ολική ή μερική), μπορεί να αφορά και στο πρώτο έτος εφαρμογής

  της Δράσης στο πλαίσιο των αριθ. 266/42725/16.02.2022 και

  267/42729/16.02.2022 Προσκλήσεων της Δράσης (έτος αιτήσεων πληρωμής 2022).
 • Δεν είναι δυνατή η έγκριση περισσοτέρων του ενός αιτήματος τροποποίησης ανά

  έτος εφαρμογής και δικαιούχο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών

  περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των

  αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος. Το εγκεκριμένο

  τροποποιημένο τεχνικό δελτίο έχει ισχύ και για το επόμενο έτος εφαρμογής.
 • Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται

  μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου των δεσμεύσεων ανά

  δικαιούχο με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών

  περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια

  της περιόδου των δεσμεύσεων.
 • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος

  εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη

  Δράση εκμετάλλευσης, οφείλει αρχικά να υποβάλει αίτηση τροποποίησης της

  πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, να υποβάλει αίτηση

  μεταβίβασης της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη.
 • Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε

  προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή

  αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων καθώς και σε αλλαγή δέσμευσης

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο