Οδηγίες και διευκρινίσεις ΥΠΑΑΤ για τη νομαδική μελισσοκομία

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου
εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027».

«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

– Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 140/106516/16-04-2021 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας καθορίζεται ως εξής:

α) προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε ποσοστό έως 10% επί των κατεχομένων
κυψελών,
β) προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων, σε ποσοστό έως 20% επί των
κατεχομένων κυψελών.

 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

– Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 140/106516/16-04-2021 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) φυσικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) τα οποία:

αα) είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1, περ. α του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή

αβ) υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση,

β) φυσικά πρόσωπα συνταξιούχοι με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 €,

γ) νομικά πρόσωπα με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

γα) είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. γ του ν. 3874/2010 (Α΄ 151),
γβ) δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 Ευρώ,
γγ) τα μέλη τους δεν συμμετέχουν στη Δράση Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας κατά το ίδιο έτος ως μεμονωμένοι ενεργοί μελισσοκόμοι.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο με τις Οδηγίες