Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για ελέγχους στις ενισχύσεις βάμβακος και σκληρού σίτου

Τις οδηγίες διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων Ειδικής Ενίσχυσης βάμβακος και Συνδεδεμένης Ενίσχυσης σκληρού σίτου στην EAE, δημοσίευσε στη Διαύγεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τροποποιημένη απόφαση που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, ο Οργανισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι και οι λεπτομέρειες χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής για το βαμβάκι.

Σύμφωνα με την απόφαση «ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας πριν την πληρωμή του καθεστώτος, τόσο όσον αφορά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους σε ποσοστό 100% όσο και σε επιτόπιους, προκειμένου:

• Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας,
• Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις
• Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
• να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία όπως απαιτείται

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων προβαίνει επιπλέον σε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο επαλήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά για την καλλιέργεια βαμβακιού και σκληρού σίτου, όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ο έλεγχος αποτυπώνεται στο Έντυπο διοικητικού ελέγχου Ειδικών και Συνδεδεμένων καθεστώτων, του οποίου το υπόδειγμα ενδεικτικά επισυνάπτεται.

Οδηγίες ελέγχου και συμπλήρωσης του εντύπου:

Από τον έλεγχο των επισυναπτόμενων στην ΕΑΕ 2022 παραστατικών αντλεί ο ελεγκτής τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων ελέγχου του εντύπου. Συγκεκριμένα:
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου
Εάν στην ΕΑΕ2022 δηλώνεται καλλιέργεια βάμβακος ή σκληρού σίτου τότε :
Α. Στοιχεία Ετικετών
Στα πεδία Ποικιλία και ποσότητα (έλεγχος), καταχωρίζεται η ποικιλία που αναγράφεται στις ετικέτες και η αντίστοιχη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου.
Β. Στοιχεία τιμολογίων αγοράς/Δελτίων αποστολής
Στα πεδία Ποικιλία και ποσότητα (έλεγχος), καταχωρίζεται η ποικιλία που αναγράφεται στα Τιμολόγια/Δελτία αποστολής και η αντίστοιχη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου.
Το πεδίο: «ΕΛΕΓΧΟΣ» θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα επισυναπτόμενα παραστατικά (αποδεκτά ή μη) ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων, κατά περίπτωση.
Το πεδίο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ» θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων, κατά περίπτωση.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση με τις Οδηγίες