Οδηγός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για καινοτόμες ιδέες

Όλα τα κονδύλια είναι προσανατολισμένα στην Αναπτυξιακή Στρατηγική της ΕΕ «EUROPE 2020»

Οδηγός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για καινοτόμες ιδέες

Ευκαιρίες σε αγρότες, ερευνητές και μέλη επιχειρήσεων που σχετίζονται κυρίως με τον αγροδιατροφικό κλάδο δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω χρηματοδοτήσεων καινοτόμων ιδεών και έργων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Αγροτική Παραγωγή και Αειφορία (EIP-AGRI), οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, συνεργασίες σε παρόμοιες ιδέες και προγράμματα, καθώς και χρήσιμες επαφές και πληροφορίες για τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ.

Όλα τα κονδύλια είναι προσανατολισμένα στην Αναπτυξιακή Στρατηγική της ΕΕ «EUROPE 2020» και αφορούν χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από εννέα ταμεία και προγράμματα και είναι σχεδιασμένα για τις ανάγκες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της διατροφής και της δασοκομίας.

Τα τρία έχουν εφαρμογή σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο:

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EAFRD)

Χρηματοδοτεί δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και την υποστήριξη τοπικών ενεργειών για την ανάπτυξη στην ύπαιθρο.

Αφορά: Αγρότες, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αγροτικές επιχειρήσεις και δασοκόμους.

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ERDF)

Χρηματοδοτεί δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, έτσι ώστε να διορθωθούν οι ανισορροπίες μεταξύ των μελών της.

Αφορά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, τοπικές

και περιφερειακές αρχές, κέντρα κατάρτισης, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ESF)

Χρηματοδοτεί δράσεις επένδυσης σε ανθρώπινο προσωπικό για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης όλων των πολιτών της ΕΕ.

Αφορά: Επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, σχολεία και κέντρα κατάρτισης, πανεπιστήμια και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Τα υπόλοιπα έξι αναφέρονται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο:

  • HORIZON 2020

Χρηματοδοτεί δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία.

Αφορά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεωργικές οργανώσεις και εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

  • EUROSTARS

Χρηματοδοτεί δράσεις για την καινοτομία σε όλους τους τομείς.

Αφορά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

  • COSME

Χρηματοδοτεί δράσεις για την ανταγωνιστικότητα όλων των μορφών επιχειρήσεων.

Αφορά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, καθώς και άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση.

  • ERASMUS για νέους επιχειρηματίες και ERASMUS +

Χρηματοδοτεί δράσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων. Δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να εργαστούν για 6 μήνες σε μία επιχείρηση άλλου κράτους της ΕΕ. ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σωστή διαχείριση της δικής τους επιχείρησης.

Αφορά: Νέους αγρότες και νέους επιχειρηματίες, σύμβουλους γεωργίας, ερευνητές, καθηγητές.

  • ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)

Χρηματοδοτεί δράσεις για την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς (δεν δανείζει χρήματα άμεσα) όπως τράπεζες, οικονομικούς μεσάζοντες και ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, ενώ μπορεί να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού και δασικού κλάδου.

Αφορά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  • LIFE +

Χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα.

Αφορά: Ιδιωτικές εταιρείες, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, δημόσιους φορείς.