Οικονομική ενίσχυση για την προώθηση στην αυτoαπασχόληση

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι

Σε εξέλιξη είναι από την Τετάρτη 10 Ιουλίου, η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στο «πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» του ΟΑΕΔ. Μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στους ανέργους ηλικίας από 30 έως 66 ετών, καθώς προβλέπεται η ένταξη 8.000 ωφελούμενων, ενώ για τις νεότερες ηλικίες από 18 έως 29 ετών αναμένεται να ωφεληθούν 2.000 άτομα.

Επιχορήγηση

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για τρεις μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%.

Έως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου.

Έως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

Είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής.

Είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής – επιχειρηματικού σχεδίου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ΟΥ, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 4 Ιουλίου και μετά.