Η Ομάδα Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση υπέβαλε τη Συνθετική της Έκθεση

Τη Συνθετική της Έκθεση υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες στον υπουργό Οικονομικών η Ομάδα Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση. Οι εργασίες της ομάδας επικεντρώθηκαν σε δύο βασικά πεδία:

✱ Στο πρώτο πεδίο ανάλυσης, εξετάστηκαν οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές διαστάσεις της πράσινης οικονομικής μετάβασης, με έμφαση στις επενδυτικές ανάγκες και τις δημοσιονομικές διαστάσεις της, καθώς και στα κανάλια επίδρασής της στους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η Ομάδα αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της προσαρμογής της φορολογικής πολιτικής στις ανάγκες της πράσινης μετάβασης, της υιοθέτησης του πράσινου κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και στην προοπτική έκδοσης πράσινου κρατικού ομολόγου το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η Ομάδα ανέδειξε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και των εργαλείων χρηματοδότησής της.

✱ Στο δεύτερο πεδίο ανάλυσης, η Ομάδα εστίασε στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και στην προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, εξετάστηκε ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς, καθώς και η σημασία έγκαιρης και ενιαίας υιοθέτησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση κριτηρίων βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Επιπλέον, αναγνωρίστηκαν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προβάλλει η πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ αναδείχθηκε η συμβολή και η σημασία των ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν μέλη της ηγεσίας και στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, πανεπιστημιακοί, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα.