ΟΠΕΚΕΠΕ: Οnline Καταχώριση Δήλωσης Εφαρμογής πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αξίας 28,5 εκατ. ευρώ από το εθνικό απόθεμα

Από τις 27.1.2017 – σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ – έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή Οnline Υποβολής-Καταχώρισης Δήλωσης Εφαρμογής του Υπομέτρου 8.1 “Δάσωση και δημιουργία Δασικών εκτάσεων και δημιουργία δασικών εκτάσεων” του Μέτρου 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών ” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) -Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών” (Π.Α.Α. 2007-2013) από τους δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή του Μέτρου. Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης: http://agroper.dikaiomata.gr/AGROPER.

Το εγχειρίδιο εγγραφής online χρήστη καθώς και το εγχειρίδιο συμπλήρωσης και οριστικοποίησης των στοιχείων της δήλωσης εφαρμογής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού με τίτλο “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών ”.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής-καταχώρησης δίνεται σε όσους έχουν προβεί στη διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης (online χρήστη)του λογαριασμού τους. Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή και την διαδικασία οριστικοποίησης της δήλωσης εφαρμογής, η τελευταία λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλό με το οποίο ελέγχεται το εμπρόθεσμο της δήλωσης εφαρμογής. Εν συνεχεία οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης (Δασικές Υπηρεσίες ) όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης. Οι δηλώσεις εφαρμογής σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) Κ.Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει,υποβάλλονται σε έντυπη μορφή εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εφαρμογής-ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν επιθυμεί να υποβάλλει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη δήλωση εφαρμογής θα απευθύνεται στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία για να παραλάβει το έντυπο της δήλωσης εφαρμογής, το οποίο εν συνεχεία συμπληρώνει και υποβάλλει πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ανωτέρω υπηρεσία, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα προβαίνει σε καταχώρηση και οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα όπου και θα λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο της υποβολής θα ελέγχεται με το υπηρεσιακό πρωτόκολλο.

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης εφαρμογής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 28 Φεβρουαρίου 2017.