ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκύκλιος για έλεγχο και έγκριση της δαπάνης του κορωνομέτρου για τους σπαραγγοπαραγωγούς

Υπεγράφη η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την οποία αναλύονται οι οδηγίες για τις διαδικασίες ελέγχου για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) των κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα παραγωγής Σπαραγγιών.

Σύμφωνα με την διαδικασία που προηγείται της πληρωμής, και αφού έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:

  • Πραγματοποιείται ο διοικητικός έλεγχος αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρώσεων με το Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΠΣΕΑΕ) με στόχο να διαπιστωθεί ότι οι παραγωγοί έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2019, και έχει προσδιορισθεί η έκταση καλλιέργειας.
  • Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των Αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στη δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019. Η πληρωμή πραγματοποιείται επί της προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Σύστημα όπως αποτυπώνεται στον τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο της ΕΑΕ 2019 και το αποτέλεσμα του Διασταυρωτικού ελέγχου αποστέλλεται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προκειμένου να συγκροτήσει το φάκελο πληρωμής.
  • Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προβαίνουν σε δημιουργία φακέλου πληρωμής και ακουλοθούν συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να σταλεί ο εκκαθαρισμένος φάκελος πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την εκτέλεση της πληρωμής.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο