ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι Νομικών Προσώπων εάν κρίνονται δικαιούχοι για την ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας ή το Εθνικό Απόθεμα

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον διοικητικό έλεγχο των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης των Γεωργών Νεαρής Ηλικίας και τη χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι ή μη.

Πιο αναλυτικά, σκοπός του διοικητικού ελέγχου των Νομικών προσώπων είναι να διαπιστωθεί αν αυτά πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για τη χορήγηση ΕΑ ή της ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.

Για να διαπιστωθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εξετάζεται αν τα Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) που δηλώνονται στην ΕΑΕ ως οικονομικοί διαχειριστές πληρούν τα οριζόμενα της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ο οικονομικός διαχειριστής (ΟΔ) πρέπει να πληροί σωρευτικά τα κάτωθι:

  • Τόσο ο ίδιος όσο και το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο είναι Οικονομικός Διαχειριστής πρέπει να ασκούν γεωργική δραστηριότητα
  • Ασκεί μακροχρόνιο έλεγχο στο ΝΠ
  • Ασκεί καθημερινή διαχείριση στο ΝΠ
  • Λαμβάνει αποφάσεις για το ΝΠ, χωρίς να δύναται να ασκείται βέτο από άλλα ΦΠ
  • Κατέχει ποσοστό/μερίδιο μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο του ΝΠ.

Όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός, για το έτος αιτήσεων 2021 ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο