ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 26/4 τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τις αυτόχθονες φυλές

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους ενταγμένους της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ότι : «οφείλουν να προσκομίσουν για το έτος εφαρμογής 2021, στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από 05/04/2022 έως και 26/04/2022 (μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατά 1 ημέρα γίνεται λόγω επίσημης αργίας στις 25.04.2022 – Δευτέρα του Πάσχα).

O OΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην υποβολή των παραστατικών δεδομένου ότι μέχρι 30/6/2022 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο πληρωμές της εκκαθάρισης.