Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το Εθνικό Απόθεμα: Πότε ανακαλείται η χορήγηση δικαιωμάτων

Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποιητική απόφαση που υπεγράφη πριν την πληρωμή της προκαταβολής όσον αφορά τη χορήγηση των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για το οικονομικό έτος 2021 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει:

«Το εθνικό απόθεμα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη συμμετοχή γεωργών νεαρής ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προς αποφυγή δημιουργίας τεχνητών συνθηκών για την απόκτηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, καθώς και καταχρηστικής εκμετάλλευσης  των δικαιωμάτων αυτών ορίζεται ότι:

Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ανακαλείται και τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέματος για τι κάτωθι περιπτώσεις:

α) Για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 τα οποία μεταβιβάζονται σε αιτήσεις μεταβίβασης έτους 2021. Οι ανωτέρω αιτήσεις απορρίπτονται, καθώς η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Εξαιρείται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς ή λόγω μόνιμης ανικανότητας του δικαιούχου η οποία προέκυψε μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

β) Για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν το επόμενο έτος ενίσχυσης ήτοι το 2021, είτε με την μη υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, είτε με τη μη ενεργοποίησή τους εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος δικαιούχου ή λόγω μόνιμης ανικανότητας του δικαιούχου η οποία προέκυψε μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα).

Τα ανωτέρω είναι κατ΄ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και της πάγιας νομολογίας του Δ.Ε.Ε περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπεγράφη και μία δεύτερη τροποποιητική όσον αφορά τις γραμμικές μειώσεις.

Και οι δύο αποφάσεις υπεγράφησαν στις 22 Οκτωβρίου, αλλά δημοσιεύτηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 1η Νοεμβρίου 2021.

Ακολουθούν οι δύο τροποποιητικές αποφάσεις: 1, 2