ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε ποιους χορηγούνται δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2023

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στους παραγωγούς από το εθνικό απόθεμα έτους 2023 , δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιό του.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται 3 περιφερειακά αποθέματα βάσει των 3 Αγρονομικών περιφερειών της χώρας ήτοι περιφέρεια βοσκοτόπων (ΠΕ1), περιφέρεια αροτραίων καλλιεργειών (ΠΕ2) και περιφέρεια μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3).

Για τη δημιουργία των ανωτέρω περιφερειακών αποθεμάτων εφαρμόζεται γραμμική
ποσοστιαία μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 3%,
η οποία κατανέμεται σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά:

i) 27% στην ΠΕ1
ii) 46% στην ΠΕ2
iii) 28% στην ΠΕ3

Εφόσον το αδιάθετο υπόλοιπο αδιάθετο υπόλοιπο από το εθνικό απόθεμα έτους 2022 επαρκεί για τη κάλυψη των απαιτήσεών έτους 2023 τότε πρέπει να συμπεριληφθεί αναπροσαρμοσμένο στο έτος 2023 και μοιρασμένο στις 3 περιφέρειες.

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά
αποθέματα

Για την χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα απαιτείται οι εν δυνάμει δικαιούχοι γεωργοί να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι:

i) να έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ του έτους ενίσχυσης (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη με ποινή).

ii) να πληρούν την προϋπόθεση του/της ενεργού γεωργού

iii) να δηλώνουν και να κατέχουν (μισθωμένες ή μη) επιλέξιμες εκτάσεις τουλάχιστον από 0,4 εκτάρια και άνω εκτός των γεωργών που η έδρα της εκμετάλλευσης τους βρίσκεται στα νησιά Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη

Δικαιούχοι γεωργοί χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά
αποθέματα

Τα δικαιώματα ενίσχυσης από τα περιφερειακά αποθέματα χορηγούνται σε:

i) Γεωργούς νεαρής ηλικίας που έχουν συστήσει νέα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά, είναι ενήλικες και με ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη

ii) Νέοι γεωργοί οι οποίοι είναι για πρώτη φορά υπεύθυνοι/ες της εκμετάλλευσης
Επιπλέον, δικαιούχοι χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα περιφερειακά
αποθέματα ή αύξησης της αξίας των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης από τα
περιφερειακά αποθέματα είναι:

iii) Γεωργοί που ορίζονται δικαιούχοι βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης
iv) Γεωργοί που ορίζονται δικαιούχοι βάσει τελεσίδικης διοικητικής πράξης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ