Οπωροκηπευτικά: Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων από το ΥΠΑΑΤ

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027.

Δικαιούχοι

 Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης (ΕΠ) επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι οι (ΟΠ) Οργανώσεων Παραγωγών και (ΕΟΠ) Ενώσεις Οργανώσεις Παραγωγών των οποίων η κύρια δραστηριότητα τους αφορά στη συγκέντρωση της προσφοράς και στη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των μελών τους.

Οι ΟΠ/ΕΟΠ, οι οποίες αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραδίδονται
πράγματι για μεταποίηση:

α) με ετήσιες γραπτές συμβάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
168 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, μεταξύ της εκάστοτε ΟΠ/ΕΟΠ και των
μεταποιητικών μονάδων ή με δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της, αν η
ΟΠ/ΕΟΠ είναι και μεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από τη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής
Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ/ΕΟΠ,

β) με την τήρηση από την ΟΠ/ΕΟΠ αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των
προϊόντων που παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των συμβάσεων της περ. α΄ και με
τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, καθώς και με τήρηση αρχείου με τα παραστατικά
πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η
ΟΠ/ΕΟΠ έχει υπογράψει συμβάσεις.

Η ΟΠ μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά όλες τις δραστηριότητές της, εκτός της
παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η
εξωτερική ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με άρθρο 13 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Παρεμβάσεις

Η στήριξη που παρέχεται στις ΟΠ/ΕΟΠ έχει τη μορφή της επιστροφής των επιλέξιμων
δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους.

οι ΟΠ/ΕΟΠ επιλέγουν για τα ΕΠ τους από τα παρακάτω είδη παρεμβάσεων:

«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών είναι:

α) πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών,
β) ειδικό κόστος για βιολογικούς σπόρους,
γ) επενδύσεις σε μέσα πρωίμισης και οψίμισης της παραγωγής,
δ) αγορά εξοπλισμού για δίκτυο μετεωρολογικών προειδοποιήσεων,
ε) αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγή.
στ) απόκτηση μέσων παραγωγής για από κοινού χρήση από τους παραγωγούς μέλη,
ζ) θερμοκήπια και θερμοκήπια τύπου χαμηλά τολ (ύψους μικρότερου των 1,8 μέτρων) –
εξοπλισμός και υλικά εγκατάστασης,
η) απόκτηση εξοπλισμού συλλογής προϊόντων και μέσων συλλογής για από κοινού χρήση
από τους παραγωγούς μέλη,
θ) εξοπλισμός με συστήματα άρδευσης υπό τους όρους και τους περιορισμούς που
αναφέρονται προηγούμενα και αφορούν στις επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα,
ι) εξοπλισμός πληροφορικής για τη βελτίωση της παρακολούθησης της παραγωγής,
ια) οργάνωση για ιχνηλασιμότητα,
ιβ) μηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας,
ιγ) επενδύσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται
για την εμπορία της παραγωγής (παραλαβή, διαλογή – τυποποίηση, συσκευασία,
αποθεματοποίηση, μεταποίηση),
ιδ) η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς λόγω των
πρόσθετων εγκαταστάσεων για ψυκτικό μηχανισμό ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα,
ιε) μηχανοργάνωση των συστημάτων ταξινόμησης, αποθεματοποίησης κ.λπ.,
ιστ) δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης
των προϊόντων στις αγορές, τη διαμόρφωση των τιμών κλπ.,
ιζ) αγορά γης (συνδέεται με συγκεκριμένη επένδυση του επιχειρησιακού προγράμματος),
ιη) δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας,
ιθ) αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης,
κ) νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων με νέες
εγκαταστάσεις με υψηλότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας και μείωση
χρήσης συμβατικών καυσίμων,
κα) εξοπλισμός περιβαλλοντικής διαχείρισης των υπολειμμάτων καλλιεργειών,
κβ) επενδύσεις για τον καθαρισμό υλικών πολλαπλής χρήσης,
κγ) περιβαλλοντικές και λοιπές επενδύσεις εκσυγχρονισμού σε μεταφορικά μέσα
(αντικατάσταση ή προμήθεια μεταφορικών μέσων για εσωτερική μεταφορά προϊόντων,
μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά οχήματα) και σε ότι αφορά εξωτερικές μεταφορές και
οχήματα διακίνησης μόνο επενδύσεις σε πρόσθετες εγκαταστάσεις επί του οχήματος, για
ψυκτικό εξοπλισμό ή μεταφορά υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την παρ. 9 του
παραρτήματος ΙΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126),
κδ) επενδύσεις και εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας ή παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
(υπό τον όρο ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν ξεπερνά τις απαιτήσεις – ανάγκες
της γεωργικής εκμετάλλευσης),
κε) προμήθεια εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας (π.χ. drones),
κστ) προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και σταθμών
συλλογής/παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων που θα αξιοποιεί η ΟΠ,
κζ) προμήθεια βιοδιασπώμενων πλαστικών για ηλιοαπολύμανση,
κη) εγκατάσταση και χρήση agrivoltaics στην κάλυψη πλαστικών θερμοκηπίων,
κθ) εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ρεύματος για τις ανάγκες της ΟΠ.

Δείτε ΕΔΩ την ΥΑ