Μέχρι 25 Αυγούστου η υποβολή των δηλώσεων – Εκδόθηκε η εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην πολυαναμενόμενη έκδοση της εγκυκλίου για τις διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης αιτήσεων έτους 2023 προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είχε προαναγγείλει πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για το τρέχον έτος (2023), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 25.08.2023 ημέρα Παρασκευή.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο γεωργός μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae2023.opekepe.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Στην περίπτωση που ο γεωργός επιλέξει την υποβολή μέσω του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μπορεί να εκδώσει εξαψήφιο κωδικό πύλης μέσω των κωδικών Taxisnet τον οποίο παραδίδει στο ΚΥΔ.

Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ξανά ΕΑΕ 2022, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Για όλες τις υπόλοιπες επεξεργασίες των στοιχείων της αίτησης που δεν αφορούν την καταβολή των ενισχύσεων ο/η γεωργός παρέχει ή όχι τη συγκατάθεσή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διαθέσει τα δεδομένα που συγκεντρώνει σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (General Data Protection Regulation-GDPR).

Η ορθή γεωχωρική καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, είναι αποκλειστική ευθύνη του/της αιτούντα/-σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, στο πλαίσιο των διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων λειτουργεί σύστημα προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει τους κάτωθι ελέγχους:

α) των δηλούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης και των δηλούμενων αγροτεμαχίων, αντίστοιχα

β) των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ώστε να επαληθεύεται η ύπαρξή τους και η επιλεξιμότητα για ενίσχυση·

γ) μεταξύ των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση και των χαρτογραφικών πληροφοριών που απεικονίζονται και εμπεριέχονται στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων , ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των ίδιων των εκτάσεων για καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην/στον δικαιούχο με τη διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης της ΕΑΕ, και σε κάθε περίπτωση εντός 26 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως Τετάρτη 20.09.2023.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

  1. Πριν από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας (25.08.2023) για την υποβολή της ενιαίας αίτησης, οποιαδήποτε μεταβολή της οδηγεί σε εκ νέου οριστικοποίηση της αίτησης την ημέρα τροποποίησης και υποβολή της.
  2. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων, ο/η δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθώσεις οι οποίες από τους προκαταρκτικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, προέκυψε ότι πρόκειται για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση.
  3. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με το σημείο 1, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023 το αργότερο έως την 25/8/2023.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά 25.08.2023 και μέχρι την 19.09.2023, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με το περιεχόμενο της αίτησης.

Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Ειδικά στα πλαίσια των ελέγχων μέσω παρακολούθησης, μέσω λειτουργίας διεπαφής αναρτώνται ειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν σε αγροτεμάχια για τα οποία τα δορυφορικά δεδομένα είτε δεν οδηγούν σε τελεσίδικη απόφαση είτε υπάρχει ένδειξη πιθανής μη-συμμόρφωσης .

Ο σκοπός της διεπαφής είναι η ενημέρωση των παραγωγών προκειμένου να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες ή σε αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση. Οι ενταγμένοι στα μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του κάθε Μέτρου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο/η δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό αίτημα που απευθύνεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Οι Π.Δ. προβαίνουν σε έλεγχο του αιτήματος και προχωρούν σε έγκριση ή απόρριψη της/των μεταβολής/ών της.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επιτρέπεται η διαγραφή μιας αίτησης στο σύνολό της ή εν μέρει έως τις 31/05/2024 και εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023