«Όχι» Αποστόλου στην αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Επιτραπέζιας Ελιάς

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια απορρίπτεται το αίτημα σχετικά με την αναγνώρισης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ).

Ειδικότερα στην απόφαση με θέμα: «Απόρριψη αίτησης αναγνώρισης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) ως Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς», τονίζεται:

«Την απόρριψη της αίτησης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) για αναγνώριση ως «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς» καθώς: Δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία για την απόδειξη του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας(της παραγωγής ή/καιτης εμπορίας και κατά περίπτωση της τυποποίησης ή της διανομής ) της Οργάνωσης σε Εθνικό επίπεδο , έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η τήρηση της προϋπόθεσης αναγνώρισης του στοιχείου γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και όπως αυτά καθορίζονται και αναφέρονται στην αριθ. 336178/2000 (ΦΕΚ Α 421) Απόφαση Υπουργού Γεωργίας (άρθρο 2 παρ. γ)».

Δείτε εδώ την απόφαση απόρριψης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Επιτραπέζιας Ελιάς