Παράταση 1 έτους των δεσμεύσεων για το μέτρο της απονιτροποίησης

Παρατείνονται κατά ένα έτος (2024) οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 2ης και 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», με ενεργό Τεχνικό Δελτίο για το έτος 2023, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την τροποποιητική, η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς ή τριετούς σε περίπτωση παράτασης δέσμευσης.

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση