Παράταση της υποβολής αιτημάτων πληρωμής δικαιούχων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμονής ΠΑΑ 2014-2020 με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13184/29-11-2017 Υ Α, όπως έχει τροποποιηθεί από τις αριθμ. πρωτ. 6179/16-07-2018 {Β’ 2983) και 7164/31-10-2019 (Β’4049) αποφάσεις ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι την 02-04-2020.