Παράταση για τη Δράση 5.1.1 – Μέχρι πότε τα συνημμένα δικαιολογητικά

Στις 31 Ιουλίου 2023 λήγει (κατόπιν παράτασης) η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο», οι οποίες αφορούν μόνο δημόσιες επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι με βάση την τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή είναι η Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023.