Παράταση για την Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 145 εκατ. ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Συγκεκριμένα:

1. Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

2. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

3. Για ΚοινΣΕπ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.