Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

Παράταση μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 δόθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία «Κέντρων Ικανοτήτων», τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνεται και ο αγροδιατροφικός. Σύμφωνα με την πρόσκληση το «Κέντρο Ικανοτήτων», που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε επιχειρήσεις. Επιπλέον, ως μέτοχοι/εταίροι δύναται να συμμετέχουν μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκουν σε λοιπούς φορείς.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.