Η Πειραιώς αυξάνει τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG)

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρέχει χρηματοδοτήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG). Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, στοχεύοντας στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την λειτουργία τους, στην διασφάλιση των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών και στην μεγιστοποίηση της προσφοράς τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.   

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση με κριτήρια ESG προς την  εταιρεία SAKOS A.E. Η εταιρία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1996 με στόχο την παραγωγή και εμπορία πλαστικών εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Η εταιρεία SAKOS  δημιουργεί προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες υψηλών επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών και για την επίτευξη αυτού του στόχου,  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλες τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες της.  Κατέχει πιστοποιήσεις ΕΝ ISO 9001:2008, Διαχείριση Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 από τον Ιούλιο του 2018 και πιστοποιείται με το πρότυπο