Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων από ανέργους

Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε τη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους», με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πρόσκληση ενεργοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως τις 6 Μαΐου 2022.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ και στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού 14.800 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

✱ Πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο).

✱ Δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έξι μηνών (2ο ορόσημο).

✱ Τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα έξι μηνών (3ο ορόσημο).

Για περισσότερες πληροφορίες, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, https://www.eydpelop.gr/.