Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πάνω από 6 εκ. ευρώ για δημόσιες υποδομές έρευνας και καινοτομίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πάνω από 6 εκ. ευρώ για δημόσιες υποδομές έρευνας και καινοτομίας

Κονδύλια ύψους 6.250.000 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενισχύσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό των ερευνητικών φορέων, των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή των προτάσεων, ώστε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση ή και ανάπτυξη των υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για τη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας, ώστε να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα, ειδικά στους τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3):

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

«Μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμε με 6.250.000 ευρώ τον εξοπλισμό των ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής μας αλλά και των ερευνητικών φορέων, αποδεικνύοντας ότι βούλησή μας είναι να μετατραπεί η Κεντρική Μακεδονία σε Περιφέρεια Έρευνας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών. Ήδη έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η συνεργασία μας με το μεγαλύτερο ερευνητικό ινστιτούτο παγκοσμίως, το CERN, ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να δώσουμε κίνητρα σε start up επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, να εγκατασταθούν στην περιοχή μας και να δημιουργήσουμε έτσι έναν μοναδικό καινοτομικό πόλο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ικανό να σταματήσει το brain drain, από το οποίο δοκιμάζεται όλη η χώρα. Η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε μέσο που διαθέτει το σπουδαίο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της περιοχής», επισήμανε ο Περιφερειάρχης.

Η πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας απευθύνεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», στους ερευνητικούς φορείς της περιοχής, στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το συνολικό κονδύλι των 6.250.000 ευρώ.

Μέσω της προκήρυξης καλύπτονται δαπάνες για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό) απαραίτητων για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας καθώς κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού, με τον όρο ότι η συνολική δαπάνη για εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση και αναβάθμιση του περιφερειακού ερευνητικού συστήματος, ώστε μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας να υπάρξει επαρκής προσφορά γνώσης και τεχνολογίας προς στις παραγωγικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας και να προσεγγιστούν οι στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Κάθε ερευνητικός φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μια πρόταση.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:

 • διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
 • διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου
 • διαφορετικά Εργαστήρια/Ερευνητικές Μονάδες του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.

Πρωταρχικός σκοπός του ερευνητικού φορέα πρέπει να είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.