Και οι περιφέρειες στα αρδευτικά έργα – Στα 124 εκατ. ευρώ η προκήρυξη για τα αρδευτικά έργα

Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 124 εκατ. ευρώ τρέχει έως και τις 9 Φεβρουαρίου η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Οι δικαιούχοι

Για την υποβολή των σχετικών προτάσεων δικαιούχοι είναι οι εξής:

✱ Η Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

✱ Η Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

✱ Οι περιφέρειες της χώρας.

Τα έργα

Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση), με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα).

Στο πλαίσιο αυτό, η δράση στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων, όπως: εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών, ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Βασικό μέτρο διαχείρισης της απόληψης αποτελεί η αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης –με απολήψεις από υπόγεια ή/και επιφανειακά σώματα– από συλλογικά ολοκληρωμένα έργα, η διαχείριση των οποίων βασίζεται στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και στη μέτρηση του εφαρμοζόμενου νερού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τεχνητοί εμπλουτισμοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρινσης και στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα νερό για τη γεωργία. Τα έργα αυτά συμβάλλουν μόνο έμμεσα στη στόχευση της παρούσας δράσης και γι’ αυτό προτείνονται ως επιλέξιμα, μόνο όταν είναι συμπληρωματικά έργα άλλων προτεινόμενων δράσεων με άμεση στόχευση τη μείωση της κατανάλωσης του νερού (π.χ. ανακαίνιση αρδευτικού δικτύου με απόληψη από γεωτρήσεις).

Με βάση το παραπάνω, η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον κατασκευές έργων, όπως ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων, τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις κ.ά.