Πιο σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα θέλουν από τον πρωτογενή τομέα οι ευρωβουλευτές

Να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στη γεωργία δέσμευσης άνθρακα καλούν την Κομισιόν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, οι οποίοι ζητούν να καθοριστούν συγκεκριμένοι επιμέρους στόχοι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τους βοσκότοπους και τους υγρότοπους.

Την περασμένη Τρίτη 17 Μαρτίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε την έκθεσή της για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) και τη βελτίωση των φυσικών δεξαμενών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα χρήσης γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομία (LULUCF).

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι φυσικές δεξαμενές άνθρακα είναι εύθραυστες και γι’ αυτό δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτρηση των εκπομπών από τον γεωργικό τομέα – σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να δοθεί στήριξη για εκούσιες πρωτοβουλίες γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, με στόχο την αύξηση των καθαρών αφαιρέσεων άνθρακα κατά τουλάχιστον 50 εκατ. επιπλέον τόνων ισοδύναμου CO2 έως το 2030.

Ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα για την αύξηση της δράσης για το κλίμα στον τομέα LULUCF.

Για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων, οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να υποβάλει έκθεση προόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

«Εάν οι τρέχουσες τάσεις και οι μελλοντικές προβλέψεις δεν συνάδουν με τον στόχο της ΕΕ για το κλίμα, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για τη διασφάλιση της συνεισφοράς όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένης και της γεωργίας», επισημαίνουν.