Πλατφόρμα εκπαίδευσης αγροτών και παρόχων εργαλείων ψηφιακής γεωργίας

Eρευνα για το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙCT) στον αγροτικό τομέα πραγματοποίησε η σύμπραξη του έργου ITFARM, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού κέντρου σπουδών και κατάρτισης CESIE.

Μέσα από την έρευνα που διεξήχθη το διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου 2022, με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται πρόσφατα, επιδιώχθηκε να:

 

1) Διερευνηθεί η παρούσα κατάσταση των παρόχων προϊόντων αγροτεχνολογίας και γεωργίας ακριβείας και οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

2) Να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τη γεωργία ακριβείας.

3) Να αξιολογηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν οι πάροχοι για τους αγρότες.

4) Να διαμορφωθούν τα προγράμματα οικονομικής στήριξης για ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σε επίπεδο παρόχων.

5) Να καθορισθούν οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες του πλαισίου λειτουργίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα.

Στην έρευνα συμμετείχαν, μέσω ερωτηματολογίων, αγρότες, εταιρείες (ICT), καταστήματα εισροών και εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από επτά χώρες (Ιρλανδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία). Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 25 κατασκευαστές και διανομείς προϊόντων αγροτεχνολογίας, οι τρεις από Ελλάδα.

Τα ερευνητικά πορίσματα έδειξαν πως η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης δεν έχει προχωρήσει ακόμα, ιδιαίτερα σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας.

Μάλιστα, η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων δεν χρησιμοποιούν πολύ ή καθόλου ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο λόγω του κόστους του εξοπλισμού, αλλά και επειδή οι παραγωγοί δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες.

Η προτεινόμενη λύση

Το έργο ITFARM προτείνει πως αυτά τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν μέσα από τις νέες ευκαιρίες που παρέχει η «Γεωργία 4.0» και η εκπαίδευση στις ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι εταίροι θα αναπτύξουν μια πλατφόρμα e-learning, η οποία θα βοηθήσει τους αγρότες να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπλέον, το έργο θα προσφέρει και περαιτέρω εκπαίδευση σε καθηγητές και φοιτητές κτηνιατρικής που φιλοδοξούν να γίνουν κτηνοτρόφοι.