Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Τι αλλάζει για τους αγρότες σε ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια

Ο Στέλιος Βαγρόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στέλιος Βαγρόπουλος, καταγράφει στην «ΥΧ» τα σημεία εκείνα του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αγρότες, με επίκεντρο τις αλλαγές σε φωτοβολταϊκά φυσικών προσώπων και συνεταιρισμών που συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες.

Ευκαιρίες για περισσότερα έσοδα και μείωση κόστους ενέργειας

Χθες Τρίτη 21 Μαρτίου, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή, το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με: α) τη Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τη διεύρυνση του αντικειμένου της, β) Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και γ) τη θέσπιση ειδικότερων διατάξεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο νέο πολυνομοσχέδιο περιέχονται, μεταξύ άλλων, και διάφορες ρυθμίσεις που εμφανίζουν ειδικότερο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά θέματα των αγροτών, οι πιο σημαντικές από τις οποίες συνοψίζονται παρακάτω. Δεδομένων των ρυθμίσεων αυτών, οι αγρότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΑΠΕ θα πρέπει να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα, ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται τόσο για αύξηση της αξίας της παραγωγής των σταθμών τους, όσο και για σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλώσεών τους.

1. Δυνατότητα αύξησης εσόδων μέσω αποκλειστικής συμμετοχής στην αγορά: Οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ που έχουν καταρτίσει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ έχουν δικαίωμα να αναστείλουν προσωρινά την εφαρμογή της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως δύο έτη από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού, λαμβάνοντας για το διάστημα αναστολής έσοδα αποκλειστικά από την Αγορά, μέσω των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ ΑΠΕ). Είναι σαφές ότι μιλάμε για έργα εν λειτουργία.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της άδειας λειτουργίας του σταθμού παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με την παρεχόμενη αναστολή. Με την εφαρμογή αυτού του μέτρου οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ αναλαμβάνουν το ρίσκο των εσόδων τους, που σημαίνει ότι εάν η τιμή στη Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας προκύψει υψηλότερη από την Τιμή Αναφοράς της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, τότε βγαίνουν κερδισμένοι, ενώ στην αντίθετη περίπτωση βγαίνουν ζημιωμένοι.

2. Σταθερή τιμή για όσους υπογράψουν μέχρι το τέλος του έτους: Παρατείνεται έως τις 31/12/2023 η δυνατότητα υπογραφής Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ειδικότερα, για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες (εξαιρουμένων των ειδικότερων περιπτώσεων Ενεργειακών Κοινοτήτων με συμμετοχή ΟΤΑ, άνω των 60 Μελών κ.λπ.), η αντίστοιχη παράταση ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2023, με όριο σύναψης έως δύο Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 0,5 MW έκαστος. Εδώ μιλάμε για νέα έργα που μετά τη λήψη όρων σύνδεσης ο κάτοχός τους θα υπογράψει σύμβαση με τη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

3. Συνεταιρισμοί ως μέλη Ενεργειακών Κοινοτήτων: Με το νέο πολυνομοσχέδιο δίνεται επίσης η δυνατότητα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) ως μέλη, ανεξαρτήτως αν στην ίδια Κοινότητα συμμετέχουν και μέλη (φυσικά πρόσωπα) που ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή σε μία ή περισσότερες Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ).

4. Virtual Net-Metering έως 100 κιλοβάτ για μείωση κόστους ενέργειας: Επιτρέπεται η εγκατάσταση Σταθμών ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης προς κάλυψη ιδίων αναγκών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτικών χρήσεων. Η μέγιστη ισχύς του Σταθμού ΑΠΕ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 kW ανά παροχή κατανάλωσης. Η ίδια δυνατότητα ισχύει και για ΚΑΕ, ΕΚΠ και Ενεργειακές Κοινότητες για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών που είναι αποκλειστικά οικιακοί καταναλωτές, αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ενώ δύναται η παροχή των σταθμών ΑΠΕ και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές. Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος σταθμών ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καθορίζεται σε δύο (2) GW.

5. Μετά την αναστολή, έρχεται η κατάργηση των χρεώσεων ΥΚΩ: Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1/11/2021 έως και 31/3/2022 η προϊσχύουσα προβλεπόμενη αναστολή αντικαθίσταται με τη νομοθετική πρόβλεψη περί απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για παροχές αγροτικής χρήσης ΜΤ και τριφασικές παροχές ΧΤ ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA.