Η πορτογαλική προεδρία της ΕΕ παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για τον αγροτικό τομέα

Έχοντας αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2021, η Πορτογαλία προέβη σε αναλυτική δημοσίευση των προτεραιοτήτων της εξάμηνης θητείας της, σε μια κρίσιμη περίοδο εν μέσω COVID-19. Στην κορυφή της αγροδιατροφικής ατζέντας της προεδρεύουσας χώρας είναι η ευθυγράμμιση των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, καθώς τα δύο θεσμικά όργανα έχουν διαφορετικές θέσεις σχετικά με τη μελλοντική αγροτική πολιτική της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων, η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου ελπίζει ότι θα διευκολύνει την άτυπη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, δηλώνοντας ότι θα «προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πολιτική συμφωνία έως τις 30 Ιουνίου», ένας στόχος που, εφόσον επιτευχθεί θα ανοίξει τον δρόμο και για την επίσημη έγκριση του τελικού κειμένου της ΚΑΠ στο άμεσο μέλλον. Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η ικανότητα του αγροτικού τομέα να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, την οποία επιτείνει η πανδημία COVID-19, η πορτογαλική προεδρία δίνει προτεραιότητα σε τομεακά μέτρα για την ανάκαμψη και τη διαρθρωτική ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων.

Στις διακριτές γραμμές δράσης, που προκρίνει η Πορτογαλία για τον αγροτικό τομέα, περιλαμβάνεται η συγκεκριμενοποίηση της θέσης των κρατών-μελών σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα της Κομισιόν για τις αγροτικές περιοχές, η οποία ελπίζει να αποτρέψει την απερήμωση και να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.

«Ένας λειτουργικός και βιώσιμος αγροτικός τομέας καθιστά δυνατή την αντιστροφή της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου, διατηρώντας τη δημογραφική σταθερότητα και επιτρέποντας την ανανέωση των γενεών, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα φυσικών καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και στις δασικές πυρκαγιές. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δώσουμε έμφαση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέμηση της απερήμωσης και στη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών», αναφέρει το προγραμματικό κείμενο της πορτογαλικής προεδρίας.

Η Πορτογαλία θα επικεντρωθεί στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι οποίες υπογραμμίζουν τη στενή σχέση μεταξύ της παραγωγής τροφίμων, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. «Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ανταμοιβής των παραγωγών για τη διαχείριση των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Θα δοθεί, επίσης, έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και στη βιολογική γεωργία», επισημαίνεται.

Καινοτομία και ψηφιοποίηση

Η πορτογαλική προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην καινοτομία, στη μεταφορά γνώσης και στην ψηφιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και του νερού, και να συμβάλει στη διατήρηση και στην ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας και της δημογραφικής σταθερότητας.

Επισιτιστική ασφάλεια και ασφάλεια τροφίμων

Η προεδρεύουσα χώρα θα επικεντρωθεί, επίσης, σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια, το οποίο αποτελεί μέρος της ειδικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), που είναι το σχέδιο της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ για τη διαμόρφωση πιο βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων έως το 2030.

Η Πορτογαλία θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συμβολή της ανωτέρω στρατηγικής ιδίως στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων και της υγείας των φυτών, «επιδιώκοντας να ενισχύσουμε τα φυτοπροστατευτικά μέτρα που υποκαθιστούν ή συμπληρώνουν τον χημικό έλεγχο».