Πώς εξασφαλίζει ο παραγωγός την Συνδεδεμένη για τους σπόρους

Μία σειρά από υποχρεώσεις οφείλουν να τηρούν οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λάβουν τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την παραγωγή σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2023. Αν και η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι στα 470 ευρώ/εκτάριο (47 ευρώ/στρέμμα), εντούτοις, και όπως το υπενθυμίζουμε κάθε φορά, η τελική τιμή καθορίζεται λίγες ημέρες μόνο πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, με Υπουργική Απόφαση.

Πάντως, ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ανέρχεται στα 4.465.000 ευρώ και η έκταση αναφοράς καθορίζεται στα 9.500 εκτάρια/έτος.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι τα 470 ευρώ/εκτάριο, αλλά εκτιμά ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. «Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συγκεκριμένη Συνδεδεμένη Ενίσχυση» εξηγεί.

Και προσθέτει: «Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 400 ευρώ/εκτάριο (40 ευρώ/στρέμμα) και 541 ευρώ/εκτάριο (54,1 ευρώ/στρέμμα), αντίστοιχα).

Βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της Συνδεδεμένης, πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος να είναι:

✱ Καλλιεργητής/ενεργός γεωργός, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.

✱ Σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

✱ Να καλλιεργεί σπόρους προς σπορά των ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση.

✱ Να μη χρησιμοποιεί σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.

✱ Να χρησιμοποιεί ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών.

Υποχρεώσεις

Παράλληλα, όμως, πρέπει οι δικαιούχοι να τηρούν και κάποιες υποχρεώσεις:

✱ Να συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας με τη σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου προς σπορά που θα σπαρθεί και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Το συμφωνητικό αυτό θα κατατίθεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου και πληρωμών με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

✱ Ωστόσο, η εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται για σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποβάλλει στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στους σποροπαραγωγικούς αγρούς, κατάσταση με το σύνολο των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργηθούν στην οποία, εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία, η κατηγορία του σπόρου προς σπορά που θα σπαρθεί, καθώς και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας.

✱ Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ).

✱ Να τηρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων προς σπορά.

✱ Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές ελέγχου, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

✱ Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης.

✱ Να υποβάλλουν συνημμένα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

✱ Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού -όπου προβλέπεται- σπόρου προς σπορά, επί διετία.

Σημειώνεται ότι μία σειρά υποχρεώσεων οφείλουν να τηρούν και οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις.