Πώς και μέχρι πότε γίνεται η μεταβολή των στοιχείων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2020

Την εγκύκλιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων ΕΑΕ έτους αιτήσεων 2020 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι γεωργοί που επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ τις αλλαγές συγκεκριμένων πεδίων της οριστικής ΕΑΕ 2020 είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υπεβλήθη η ΕΑΕ για λογαριασμό του παραγωγού ή από τον ίδιο τον παραγωγό για τους online χρήστες. Σημειώνεται ότι, για το έτος 2020, δεν επιτρέπεται η αλλαγή ΚΥΔ από τον παραγωγό.

Είδη μεταβολών

Κατηγορία 1:

Μεταβολές α) ΙΒΑΝ, υποβάλλονται στην εφαρμογή https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetdikpraxisibanSearch

β) ΑΦΜ, γ) διαγραφή ΕΑΕ υποβάλλονται στην εφαρμογή https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetdikpraxisafmhdSearch.

Κατηγορία 2

Μεταβολές που δεν εμπίπτουν σε κανένα κανόνα ελέγχου. Για αυτές δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ στην εφαρμογή:

https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetedeaeehdSearch

Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη» καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και οριστικοποιεί χωρίς κανένα άλλο έλεγχο από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να καταχωρήσει όσες μεταβολές κατηγορίας IΙ επιθυμεί.

Κατηγορία 3

Μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου. Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτημα διοικητικής πράξης προκειμένου να εγκριθούν οι αιτούμενες μεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ. Τα αιτήματα διοικητικής πράξης υποβάλλονται στην εφαρμογή: https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetedeaeehdSearch

Κατηγορία 4

Μη επιτρεπόμενες μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου. Για αυτές δεν γίνεται δεκτή η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης.

Κατηγορία 5

Συγκατάθεση GDPR. Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές εξαιρούνται από την διαδικασία τροποποίησης της ΕΑΕ και καταχωρίζονται στην καρτέλα του αγρότη. https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/Gdprthd

Προθεσμίες

Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων κατηγορίας 2 και η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης κατηγορίας 3 επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/1/2021.

Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορίας 1 (ΑΦΜ, Διαγραφή ΕΑΕ) επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/05/2021. Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορίας 1 (ΙΒΑΝ) επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/07/2021.

Κατά παρέκκλιση σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια επιτοπίου ελέγχου διαπιστωθεί από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ η ύπαρξη προφανούς σφάλματος επιτρέπεται η διόρθωση της ΕΑΕ έως την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων του έτους ενίσχυσης.

Αιτήματα διοικητικών πράξεων που υποβάλλονται εγγράφως για οποιοδήποτε λόγο, τόσο στην Κ.Υ. όσο και στις Περιφερειακές Δ/νσεις, Περιφερειακές Μονάδες, Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση και χωρίς έγγραφη απάντηση.

Αιτήματα διαγραφής αιτημάτων ενίσχυσης στα γενικά στοιχεία της αίτησης επιτρέπονται έως 31/05/2021.

Μεταβολές

Για τη μεταβολή των στοιχείων επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, επώνυμο β, Α.Δ.Τ., τύπος ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τύπος προσώπου, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για μεταβολές στοιχείων Νομικού προσώπου/Ιεράς Μονής ή/και φυσικού προσώπου οικονομικού διαχειριστή, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εν λόγω μεταβολές υποβάλλονται έως 5 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε αναλυτικά εδώ την εγκύκλιο