Πώς θα εφαρμοστεί η εσωτερική σύγκλιση το 2022

«Κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022 μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022». Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς, πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με αυτήν, μειώνεται γραμμικά η αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 2022 και μειώνεται το εθνικό απόθεμα 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ των δύο.

Όσο για τη χρηματοδότηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι ανώτερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας του 2022, μειώνεται το 2022. Η μέγιστη μείωση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 περιορίζεται στο 30%.

Έντυπα μισθωτήρια

Να σημειωθεί ότι, στην ίδια τροποποιητική, προβλέπεται να γίνονται δεκτά και για το έτος 2022 στις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) και έντυπα εν ισχύ μισθωτήρια παράλληλα με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.