Πώς θα μοιραστούν τα 25 εκατ. ευρώ για την καλή μεταχείριση των χοίρων

✱Τι πρέπει να προσέξουν οι χοιροτρόφοι για να κριθούν δικαιούχοι
✱Το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου στην «ΥΧ»

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 30/9 και την ίδια μέρα με την δημοσίευσή του
εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση. Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ

Υπογραφή παίρνει σύντομα η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 του ΠΑΑ 2014-2020, με την πρόσκληση να αναμένεται αμέσως μετά.

Συνάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στύλιου, με την αντιπροσωπεία της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση του μεταβατικού ΠΑΑ που ενεργοποιείται το φθινόπωρο, με προϋπολογισμό ύψους 25 εκατ. ευρώ. Την όλη διαδικασία τρέχει ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος, ο οποίος δήλωσε στην «ΥΧ» ότι «ένα τέτοιο μέτρο έχει ως απώτερο στόχο την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων -που σήμερα απουσιάζουν- τα οποία απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό ως προς τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το υπομέτρο περιλαμβάνει δυνητικά το μεγαλύτερο μέρος των χοιροτρόφων της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, γεγονός που το καθιστά ευπρόσιτο και χωρίς διακρίσεις».

Οικονομικές ενισχύσεις

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, που αναμένεται σύντομα να λάβει υπογραφή και να πάρει ΦΕΚ και έχει στη διάθεσή της αποκλειστικά η «ΥΧ», οι ενισχύσεις αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των χοίρων, που παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς, όπως νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν τον ευνουχισμό των ζώων. Το υπομέτρο έχει διάρκεια δύο έτη.

Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) και ανά κατηγορία ζώου και αφορά το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται (βλ. πίνακα).

Πλέον της παραπάνω ενίσχυσης, δίνεται κόστος συναλλαγής για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ευζωίας, που ανέρχεται έως 5% επί του υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης που δύναται να καταβληθεί στον δικαιούχο.

Δέσμευση

Αιτιολογία
ενίσχυσης

Ετήσια ενίσχυση ανά ΜΖΚ

Χοιρομητέρες

Λοιπά χοιρινά

1

Τρίμηνος έλεγχος της ποιότητας του νερού

Πρόσθετο κόστος

80 ευρώ

133 ευρώ

2

Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές

Πρόσθετο κόστος

15 ευρώ

25 ευρώ

3

Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου, κατά τον ομαδικό σταβλισμό χοιρομητέρων

Απώλεια εισοδήματος

68 ευρώ

4

Χρήση ανοσοευνουχισμού

Πρόσθετο κόστος

26 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

189 ευρώ

158 ευρώ

 

Προσοχή στις λεπτομέρειες

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι:

✱ 1 χοιρομητέρα (>50 Kg) ισούται με 0,5 ΜΖΚ και 1 λοιπό χοιρινό ισούται με 0,3 ΜΖΚ.

✱ Για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών χοιρινών προς ενίσχυση υπολογίζονται μέχρι 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ανά έτος.

✱ Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης (χοιρομητέρων και λοιπών χοιρινών) για τον τρίμηνο έλεγχο ποιότητας νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.600 ευρώ ανά διακριτό χώρο εκτροφής.

✱ Στην περίπτωση που ο δικαιούχος κατά την αίτηση στήριξης δηλώνει ότι δεν θα εφαρμόσει ευνουχισμό στα ζώα του, δεν λαμβάνει το ύψος ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη χρήση ανοσοευνουχισμού. Επομένως, το συνολικό ετήσιο ύψος ενίσχυσης για τις χοιρομητέρες είναι μειωμένο κατά 26 ευρώ ανά ΜΖΚ, ανά έτος.

✱ Οι κάπροι δεν είναι επιλέξιμοι και, συνεπώς, δεν συνυπολογίζονται στο ποσό ενίσχυσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

✱ Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

✱ Είναι κάτοχοι ενσταβλισμένης χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και στην κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου.

✱ Δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ, κατά το έτος που θα καθορίζεται στην πρόσκληση.

✱ Η κτηνοτροφική εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τον ν. 4056/2012. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται με την ύπαρξη σε ισχύ άδειας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

✱ Εφαρμόζουν στη χοιροτροφική τους εκμετάλλευση σύστημα ομαδικού σταβλισμού, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/120/ΕΚ.

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι ενισχύονται για την τήρηση των ακόλουθων δεσμεύσεων:

✱ Δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης των ζώων: Σταβλισμός (η δέσμευση αφορά το διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη της αναπαραγωγικής περιόδου), Διατροφή (τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν οι χοίροι – Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές), Υγεία (χρήση ανοσοευνουχισμού ως εναλλακτικής μεθόδου ευνουχισμού με εμβόλιο, προκειμένου να αποφεύγεται η σχετική επέμβαση ακρωτηριασμού των ζώων – Δέσμευση που δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δεν επιτρέπεται ο ευνουχισμός με ακρωτηριασμό).

✱ Λοιπές δεσμεύσεις που απορρέουν από υποχρεώσεις εφαρμογής του προγράμματος (Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ευζωίας που παρακολουθείται από τεχνικό σύμβουλο ευζωίας, υποβολή αίτησης πληρωμής κατά έτος, υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης κ.ά.).

 

Έκτακτη απογραφή

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι εφόσον η τακτική ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου δεν συμπίπτει ή δεν προηγείται σε κοντινό χρόνο της χρονικής περιόδου των αιτήσεων στήριξης, τότε, και με την προϋπόθεση ότι θα προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα προβούν σε έκτακτη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στο ΟΠΣ – Κτηνιατρικής, αποκλειστικά μέσω της σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος δεν προβεί σε έκτακτη ηλεκτρονική απογραφή –εφόσον το προβλέπει η πρόσκληση–, τότε δεν είναι δυνατή η ένταξη στο υπομέτρο. Εάν πάλι δεν το προβλέπει η πρόσκληση, η έκτακτη απογραφή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ποιοι απορρίπτονται

Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη:

✱ Οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων.

✱ Οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.

✱ Οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν τμήμα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Επίσης, δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι όσοι είναι ενταγμένοι με ζωικό κεφάλαιο χοιρινών στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 για την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Γραμμή βάσης

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τη γραμμή βάσης, που συνίσταται στην εκπλήρωση των ακόλουθων συνθηκών: Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα σε περίπτωση ομαδικού σταβλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 m2, εκ των οποίων 1,3 m2 πρέπει να είναι ενιαίο δάπεδο του οποίου το πολύ το 15% να προορίζεται για τα ανοίγματα αποχέτευσης. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10%.