Πρακτικές καινοτομίας για τη βιωσιμότητα μελισσών και μελισσοκόμων

Η μελισσοκομία διαδραματίζει σημαντικό́ ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, δίνει μέλι, καθώς και άλλα γεωργικά́ προϊόντα και είναι απαραίτητη για την επικονίαση των φυτών.

Αρκετά́ καινοτόμα έργα αναπτύσσουν εργαλεία και πρακτικές για την αντιμετώπιση των στρεσογόνων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν επί του παρόντος την υγεία των μελισσών, όπως ασθένειες, παράσιτα και αρπακτικά́ πουλιά́, όπως παρουσιάζονται στο περιοδικό καινοτομίας της EIP-AGRI. Επίσης, αναζητούν τρόπους μείωσης των παραγόντων που απειλούν τις μέλισσες και σχετίζονται με την κλιματική́ αλλαγή́, προκειμένου μέσω της συμβουλευτικής να βοηθήσουν τους αγρότες να εφαρμόσουν τις πρακτικές αυτές.

Χαρτογράφηση και τρόποι παγίδευσης της ασιατικής σφήκας στην Πορτογαλία

Η Vespa velutina ή ασιατική́ σφήκα προκαλεί μεγάλη ζημιά́ στις αποικίες των μελισσών στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, καθώς και σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό́ ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό́ το είδος σφήκας τρέφεται με μέλισσες, προκαλεί μεγάλο στρες στις αποικίες των μελισσών και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό́ την παραγωγή́ μελιού́ και τον ρόλο των μελισσών στη διαδικασία της επικονίασης των φυτών (αναπαραγωγική́ διαδικασία των φυτών).

Με σκοπό́ την παροχή́ στήριξης και συμβουλευτικής στους μελισσοκόμους και στην ελαχιστοποίηση των απωλειών, μία πορτογαλική́ επιχειρησιακή́ ομάδα αναπτύσσει γεωχωρικούς χάρτες, οι οποίοι απεικονίζουν την κατανομή́ στις φωλιές της σφήκας Vespa velutina στη Βόρεια Πορτογαλία, υποδεικνύοντας τα μέρη στα οποία πρόκειται να εισβάλει.

Οι χάρτες αυτοί δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού́ των ιδανικότερων τοποθεσιών για παγίδες, οι οποίες προορίζονται για τις σφήκες που σκοτώνουν τις βασίλισσες και τις εργάτριες μέλισσες. Βοηθούν, επίσης, στον υπολογισμό́ των καταλληλότερων περιοχών για την εποχική́ μετακίνηση των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων, προτείνοντας τη μετακίνησή τους σε ορεινές περιοχές όπου δεν μπορούν να εισβάλουν οι σφήκες και στις οποίες οι μέλισσες έχουν εύκολη πρόσβαση στα λουλούδια και στους θάμνους.