Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τους αιγοπροβατοτρόφους – Μειωμένο προβλέπεται το συνολικό κονδύλι

Εγκρίθηκαν 30 εκατ. ευρώ

Στη διαύγεια δημοσιεύθηκε η απόφαση δέσμευσης του κονδυλίου που θα διατεθεί για την ενίσχυση των ζημιωθέντων αιγοπροβατοτρόφων από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενέκρινε το κονδύλι στις 28/8/2020. Τελικά το ποσό είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό που αναμενόταν και ανέρχεται σε 30.155.000. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται το πρόσφατο ρεπορτάζ της «ΥΧ» και πλέον αναμένεται η αναλυτική απόφαση του ΥπΑΑΤ ώστε να γνωστοποιηθεί το ύψος της ενίσχυσης, ο αριθμός των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πλέον αναμένεται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης από τους κτηνοτρόφους.

Διαβάστε στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 4/9 όλες τις εξελίξεις για τις κορωνοπληρωμές

Ακολουθεί η Απόφαση του ΥΠΑΑΤ όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143), όπως ισχύει, β. Του Π.Δ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145)

γ. Της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’. 33/2019) δ. Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138).

ε. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 1. Την αριθ. 309/3313/12-1-2017 (ΦΕΚ Β’/57/18-1-2017) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί μεταφοράς και ανακατανομής αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 2. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’/103/13-6-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
 3. Την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (ΦΕΚ Β’/3240/7-8-2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την αριθμ. 2680/89848/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός του Τσαγκαλίδη Δημήτριου του Αντωνίου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
 5. Το υπ’ αριθμ. 118/239107/01-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του/της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ. περί της αναγκαιότητας για “Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς”
 6. Το αριθ. 1710/178366/03-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
 7. Το αριθ.4688/08-07-2020 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 8. Την αριθ.2/29121/28-08-2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών /Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 9. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 30.155.000,00 €) τριάντα   εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 501. – 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2020 για την “κάλυψη δαπάνης για τη χορήγηση άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας σύμφωνα με την C(2020)1863 final της 19-03-2020 ανακοίνωση της Επιτροπής Προσωρινό Πλαίσιο γα τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19′.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ:

(α) ότι η ανωτέρω δαπάνη τριάντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (30.155.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 1029, Ειδικό Φορέα 501. -0000000 και Λογαριασμός 2390901002- πίστωσης και (β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρ. 4 του Π.Δ. 80/2016.

Καταχωρήθηκε με α/α 64444 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00 € Αθήνα 01/09 /2020 Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών α.α.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΕΣΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

 1. Α.Μ.Κ.Ε.