Προδημοσιεύθηκαν δράσεις για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Άγνωστοι προς το παρόν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ

Χωρίς να διευκρινίζονται οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προδημοσιεύθηκαν οι Δέσμες Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση» είναι συνολικού ύψους 350.000.000 ευρώ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Περιλαμβάνει:

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Η δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους. Περιλαμβάνει:

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.