Προδημοσιεύτηκαν οι δύο προσκλήσεις της δράσης για τη μείωση της νιτρορύπανσης – Ποια αγροτεμάχια αποκλείονται

Στην προδημοσίευση των δύο προσκλήσεων στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» που αναμένεται να τρέξουν έως το τέλος του έτος προχώρησε το ΥΠΑΑΤ. Υπενθυμίζεται ότι και οι προσκλήσεις αναμένεται να έχουν προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 θα προκηρυχθούν δύο προσκλήσεις:

α. Με τις ειδικές δεσμεύσεις Α (εφαρμογή αγρανάπαυσης) και Β (εφαρμογή αμειψισποράς), για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση.

β. Με τις ειδικές δεσμεύσεις Γ (εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες) και Δ (παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης), για τις συγκεκριμένες επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση. Η ειδική δέσμευση Γ αφορά γεωργικές εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες και οι ειδικές δεσμεύσεις Α, Β και Δ αφορούν αρόσιμες γεωργικές εκτάσεις.

«Κάθε μια από τις ανωτέρω προσκλήσεις θα έχει διακριτό προϋπολογισμό και η βαθμολογία των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια επιλογής θα υπολογίζεται ανεξάρτητα σε κάθε πρόσκληση» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην προδημοσίευση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση και στις δύο προσκλήσεις της δράσης για διαφορετικά αγροτεμάχια με εξαίρεση το συνδυασμό ειδικών δεσμεύσεων Α – Β, καθώς και Α – Δ. Για την περίπτωση των μη επιτρεπόμενων συνδυασμών, ο αιτών πρέπει να επιλέξει μία από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη δράση.

Επιλέξιμα αγροτεμάχια

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων της Δράσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2021, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Για την Ειδική Δέσμευση Γ, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει επιπλέον να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια
  • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας). Ο υποψήφιος πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά απόδειξης της αρδευσιμότητας των 3 αιτούμενων αγροτεμαχίων και να μπορεί να τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
  • τα προς ένταξη αγροτεμάχια στην ειδική δέσμευση Δ να εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).
  • να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β.
  • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» στην ειδική δέσμευση Γ, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Ποια αγροτεμάχια αποκλείονται

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη δράση 10.1.04 με βάση την αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

β) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση των προσκλήσεων