Προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τους γεωργικούς συμβούλους

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» για την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων καθώς η πρόσκληση ύψους 80 εκατ. ευρώ αναμένεται να «τρέξει» έως το τέλος του έτους.

Κριτήρια ένταξης

Ειδικότερα, υποψήφιοι μπορούν να είναι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με νομική προσωπικότητα και Α.Φ.Μ.), οι οποίοι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο. «Η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών ή μελετητικών υπηρεσιών. Έχουν δικαίωμα υποβολής έως δύο αιτήσεων στήριξης το ανώτερο, σε διαφορετικές Περιφέρειες, εφόσον διατηρούν σε κάθε Περιφέρεια κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση».

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, σε αυτή την εγκατάσταση θα πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστο δύο Γεωργικοί Σύμβουλοι (ΓΣ) Γεωπόνοι ΠΕ και ένας ΓΣ Οικονομολόγος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο. Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των συμβουλών.

Ποσά στήριξης

Η στήριξη θα παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρεια (τέσσερα κόστη).

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 570 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή, το δε ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προδημοσίευση