Πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ: Λιγότεροι οι πόροι στη νέα ΚΑΠ 2021-2027

«Οι πόροι της ΚΑΠ για την περίοδο 2021 – 2027 παραμένουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2014-2020, στα 19.460 εκ. ευρώ» τονίζει σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ σε ερωτήσεις των Δημοσιογράφων για τη Νέα ΚΑΠ.

Και αναλύει: «η Νέα ΚΑΠ 2021 – 2027 για να θεωρήσουμε ότι ωφελεί την χώρα μας πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις:

Α: Το Οικονομικό

 1. Οι πόροι της ΚΑΠ για την περίοδο 2021 – 2027 παραμένουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2014-2020, στα 19.460 εκ. ευρώ.
 2. Η κατανομή των πόρων στους δύο πυλώνες (Πυλώνας Ι, που είναι οι

               άμεσες ενισχύσεις και Πυλώνας ΙΙ, που είναι η αγροτική ανάπτυξη) παραμένουν επίσης σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου                  2014 -2020. συγκεκριμένα για την περίοδο 2012-2017,η κατανομή, είναι η ακόλουθη:

Πυλώνας Ι,

άμεσες ενισχύσεις

14.500 εκ. ευρώ

Πυλώνας ΙΙ,

αγροτική ανάπτυξη

  4.400 εκ. ευρώ

ΚΟΑ

     440 εκ. ευρώ

Η μείωση των χρημάτων είναι 0,006% (120 εκατ. ευρώ) έναντι 7% που ήταν η αρχική πρόταση των Ευρωπαίων.

Β: Το Θεσμικό πλαίσιο

Να έχουν προσδιοριστεί αυτοί οι στόχοι:

 1. Εξασφάλιση βιώσιμων Γεωργικών Εισοδημάτων.
 2. Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας με μεγαλύτερη εστίαση στην έρευνα, στην τεχνολογία κα στην ψηφιοποίηση.
 3. Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 4. Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην βιώσιμη ενέργεια.
 5. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κα της διαχείρισης των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, αέρας).
 6. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας.
 7. Προσέλκυση νέων Γεωργών.
 8. Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.
 9. Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά στα τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων τροφίμων) καθώς κα στην καλή μεταχείριση των ζώων.

10.Εκσυχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της

Γ: Το Πολιτικό πλαίσιο

Ζητούμενο είναι η επίτευξη ευελιξίας για εμάς όσον αφορά στη δυνατότητα μεταφοράς πόρων ή στην εφαρμογή της αιρεσιμότητας.

Εφόσον το κείμενο της νέας ΚΑΠ θα περιλαμβάνει τα παραπάνω τρία πλαίσια τότε θεωρούμε ότι η διαπραγμάτευση είναι επιτυχημένη.