Πρόγραµµα νέων αλιέων κλειδώνει και για την Ελλάδα

Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νέο Eυρωπαϊκό Kανονισμό από το 2021

Την εφαρμογή προγράμματος για την ενίσχυση «νέων αλιέων» προβλέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας κάτω των 40 ετών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον κλάδο της παράκτιας αλιείας, αποκτώντας το πρώτο αλιευτικό τους σκάφος.

Μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2018, και τις διεργασίες που ακολούθησαν, πριν από λίγες ημέρες οι διαπραγματευτικές ομάδες του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον καταμερισμό των κονδυλίων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια από τα κράτη-μέλη για την περίοδο 2021-2027. Συνολικά, οι πόροι του νέου Ταμείου θα ανέρχονται σε 6,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 (6,108 δισ. σε τρέχουσες τιμές), όταν για την περίοδο 2014-2020 ανήλθαν σε 6,4 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, οι πόροι για τα επόμενα επτά χρόνια θα ανέλθουν σε 375 εκατ. ευρώ περίπου (374.995.903 ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

Τόσο η Ελλάδα όσο και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 15% των χρημάτων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και μη ελεγχόμενης αλιείας.

Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, οι δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου θα συμβάλουν στην επίτευξη του συνολικού στόχου του προϋπολογισμού για τη διάθεση του 30% των κονδυλίων στη δράση για το κλίμα.

Νέοι αλιείς

Το πρόγραμμα των νέων αλιέων εντάσσεται στον άξονα του Ταμείου για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Σύμφωνα με τον άξονα αυτόν, τα κράτη-μέλη καταρτίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, το οποίο καθορίζει στρατηγική για την ανάπτυξη επικερδούς και βιώσιμης μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. Παράλληλα, προωθείται η ανανέωση των γενεών στο επάγγελμα στηρίζοντας την πρώτη απόκτηση σκάφους από νέους αλιείς.

Μέσω του Ταμείου, λοιπόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να τρέξουν μέτρο για τη στήριξη αλιέων κάτω των 40 ετών, προκειμένου να αποκτήσουν για πρώτη φορά αλιευτικό σκάφος ή σε μερική αντικατάστασή του κατά 33% τουλάχιστον. Ειδικότερα, νέος αλιέας θα μπορεί να κριθεί νέος, κάτω των 40 ετών –όταν υποβάλει την αίτηση στήριξης– ο οποίος έχει εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη ή έχει αποκτήσει τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα.

Οι νέοι αλιείς θα έχουν τη δυνατότητα –μέσω επιχορήγησης– να αγοράσουν μικρής κλίμακας παράκτια σκάφη (συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων) που είναι νηολογημένα επί τρία έτη ή σκάφη μήκους έως 24 μέτρων που έχουν νηολογηθεί για πέντε έτη. Τα σκάφη μικρής κλίμακας μπορούν, επίσης, να λάβουν στήριξη για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του κινητήρα τους, εάν ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από τη σημερινή τους μηχανή.

Παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο θα στηρίξει τη χορήγηση αποζημίωσης για την έκτακτη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση προσωρινής παύσης, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών ανά σκάφος ή ανά αλιέα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου.

Σε περίπτωση που οι αλιείς σταματήσουν οριστικά τη δράση τους, μπορούν να λάβουν στήριξη για την απόσυρση ή τον παροπλισμό του σκάφους τους. Προκειμένου να λάβουν αποζημίωση, η αλιευτική ικανότητά τους θα διαγράφεται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ και ο δικαιούχος δεν πρέπει να καταχωρίσει στο όνομά του κανένα αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από τη λήψη της στήριξης.

Τι ακολουθεί

Οι διατάξεις του νέου κανονισμού, που περιλαμβάνουν δράσεις υπέρ των νέων αλιέων, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021. Γι’ αυτό και τις επόμενες ημέρες αναμένεται η τελική του έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο.