Πρόγραμμα για στήριξη έργων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης

Συνδυάζει κονδύλια της ΕΕ, εθνικούς πόρους και χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ

Μετά την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την από κοινού συμμετοχή τους στο Ταμείο Υποδομών υπέγραψαν η Alpha Bank και η Eurobank. Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Υποδομών δημιουργήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Οικονομίας και Ανάπτυξης) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε συνδυασμό με κεφάλαια του Δημοσίου προερχόμενα από δάνειο της ΕΤΕπ και με επιστροφές από επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.

Αρχικά, κάθε τράπεζα πρόκειται να χρησιμοποιήσει 32 εκατ. ευρώ από το νέο Ταμείο Υποδομών, για να στηρίξουν επενδύσεις σε επιλέξιμα έργα που θα υλοποιηθούν, ενώ θα παρέχουν χρηματοδότηση στα έργα αυτά και από ίδιους πόρους. Μέσω του Ταμείου αναμένεται να κινητοποιηθούν επενδύσεις σε έργα καθαρής ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας, υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Θα εξεταστούν, επίσης, νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, επενδύσεις σε βιομηχανικά πάρκα, εγκαταστάσεις για εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση, για τον τουρισμό και για συνεδριακά κέντρα. Επιπλέον, αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση έργων υποδομών, ενώ ένας αριθμός τοπικών έργων που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο εκτιμάται πως θα επιτρέψει την εμπορική χρήση πρώην εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.