Προκήρυξη Υποψήφιων Διδακτόρων Στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΓΠΑ)

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω οκτώ (8) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

  1. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Επιχειρήσεων».
  2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία και Ναυτιλία».
  3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επίδοση Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τομέα».
  4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα».
  5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Tεχνολογίες ψηφιακής παραγωγής & τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στον κλάδο της αγροδιατροφής».
  6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία και ανθεκτικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
  7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει:

α) να είναι απόφοιτος Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς
αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή ΜΔΕ του τΔΙΓΕΣΕ. Τη συνάφεια θα εξετάζει κάθε
φορά η αντίστοιχη ΕΑΑ.

β) να διαθέτει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και
διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την
ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ.

γ) να διαθέτει αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων
(ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η
συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή
των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

1. Ακαδημαϊκή επίδοση

2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

3. Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον
σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων

4. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

5. Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από  10 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 27 Δεκεμβρίου 2021 (και ώρα  15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (agribusiness.aua.gr).

Διαβάστε εδώ την πλήρη προκήρυξη
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και πως θα δηλώσετε συμμετοχή