Προκηρύχθηκαν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οι δράσεις για αγροτικούς δρόμους και αρδευτικά

Από τις 10 Ιανουαρίου 2022 θα αρχίσουν να «τρέχουν» δύο νέες προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ όσον αφορά έργα τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν είτε για αγροτικούς δρόμους είτε για έργα εγγείων βελτιώσεων οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε δύο προσκλήσεις, μία ύψους 40 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» η οποία απευθύνεται σε δήμους και περιφέρειες,  και μία ύψους 43 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία απευθύνεται σε δήμους.

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της δράσης  4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014- 2020, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την κατασκευή έργων εγγείων βελτιώσεων συμπεριλαμβανόμενων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται.

Ενδεικτικά θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες των ακόλουθων υποέργων:

Κατασκευή υποδομής.

Προμήθεια.

Οριστική μελέτη (σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης), η οποία θα πρέπει να έχει εκπονηθεί μετά την 01/01/2014 και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Υπηρεσίες Συμβούλων

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.

Αποζημίωση ηρτημένης εσοδείας (εφόσον το δίκτυο διέρχεται από ιδιωτικές εκτάσεις).

Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Σύνδεση ΑΠΕ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις Προσκλήσεις: 1 2