ΠΕ Θεσσαλίας: Προκηρύχθηκε το Μέτρο για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων η περιφέρεια Θεσσαλίας

Από τις 15 Ιουλίου και μέχρι 15 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τη Δράση 4.2.1 που αφορά την «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ).  

Το πρόγραμμα αφορά περιοχές του δήμου Λαρισαίων (τα 4 δημοτικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου) και ουσιαστικά αποκλείει περιοχές όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα leader. Ο προυπολογισμός του προγράμματος για την Θεσσαλία ανέρχεται στα 8,2 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας «δυνητικά δικαιούχοι του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, υποβάλουν προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).

Το εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης και φάκελο υποψηφιότητας εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμο η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει: (α) την τεχνικοοικονομική μελέτη, (β) τα δικαιολογητικό συμμετοχής (γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγει και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Για τεχνικά θέματα που αφορούν τη χρήση του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK που λειτουργεί π ΜΟΔ τηλ. 210-7787940 ,ώρες γραφείου 9:00-17:00/ [email protected].

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το διαδικτυακό τόπο Thessaly.gov.gr, και www.agrotikianaptixi.gr και να αποστείλουν τα ερωτήματα τους με ηλεκξτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις [email protected].