Προκηρύχθηκε η 2η πρόσκληση για τις αυτόχθονες φυλές – Από 24 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης

Από τις 24 Απριλίου έως και τις 13 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η δεύτερη πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης:

  • Νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.
  • Δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης, οι οποίοι:
  1. Επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
  2. Έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξής τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης, οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2019 και μετά να υποβάλουν την αίτηση στήριξης.

Ενισχύσεις

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως εξής όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.


Σημειώνεται ότι ισχύουν οι εξής ισοδυναμίες:

  • Ένα βοοειδές ηλικίας έξι μηνών έως δύο ετών = 0,6 ΜΖΚΈ
  • να βοοειδές ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 ΜΖΚ
  • Ένα προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός έτους = 0,15 ΜΖΚ
  • Μία χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ
  • Ένα μόνοπλο άνω των έξι (6) μηνών = 1 ΜΖΚ

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα αρσενικό ζώο για κάθε 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, που ανέρχεται σε 23 ευρώ/ΜΖΚ.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καταβάλλεται εφόσον τηρείται η αναλογία 1 αρσενικό: 15 θηλυκά αναπαραγωγά ζώα. Εφόσον δεν τηρείται αυτή η αναλογία, το ύψος ενίσχυσης μειώνεται κατά 23 ευρώ ανά Μ.Ζ.Κ.

Δείτε ΕΔΩ την 2η πρόσκληση