Προς πληρωμή de minimis ύψους 2 εκατ. ευρώ για Crimson – Ποιοι νομοί εξαιρούνται

Στην έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους 2.026.350 ευρώ προχώρησε το ΥΠΑΑΤ προκειμένου να πληρωθούν τα de mimimis για τα επιτραπέζια σταφύλια ποικιλίας Crimson σε όλη τη χώρα, εκτός της Ημαθίας, της Πέλλας και της Λάρισας.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια εγκρίνεται η «δέσμευση πίστωσης ύψους ( 2.026.350,00 €) δύο εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 501. – 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2022 για την “χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ((de mimimis)στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας Grimson σε όλη τη χώρα πλην Ημαθίας, Πέλλας και Λάρισας στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ)αριθμ.1408/2013(L.352/24-12-2013) της Επιτροπής ,όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΕ) αριθμ.316/2019(L.51/1/22-02-2019‘’».

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ