Πρόσκληση συµµετοχής στο 14ο Φόρουµ Νέων για την Καινοτοµία στην Οινο̟παραγωγή από το επιμελητήριο Δράμας

Το Επιμελητήριο ∆ράµας διοργανώνει, σε συνεργασία µε την Ένωση Ευρω̟παϊκών ∆ιασυνοριακών Περιοχών, το 14ο Φόρουµ Νέων για την Καινοτοµία στην Οινο̟αραγωγή, στις 25-28.7.2022 στην ∆ράµα και ̟προσκαλεί νέους, ηλικίας 18-30 ετών, φοιτητές/̟πτυχιούχους ̟που ενδιαφέρονται ή δραστηριο̟ποιούνται στον τοµέα της οινο̟παραγωγής.

Το Φόρουµ φέρει τον διακριτικό τίτλο ““Green Innovation in border regions”” («Πράσινη καινοτοµία σε διασυνοριακές ̟περιοχές») και εστιάζει στη σηµασία των καινοτοµιών στην ̟αραγωγή κρασιού, η οποία έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια και α̟ποτελεί κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη της π̟εριοχής της ∆ράµας. Σε αυτό το φόρουµ νέων, το Ε̟ιµελητήριο ∆ράµας θα εντο̟πίσει και θα ̟παρουσιάσει τους ̟παράγοντες ̟που οδηγούν σε διαφορετικούς τύ̟πους καινοτοµιών στην ελληνική οινοβιοµηχανία.

Θα ακούσουµε για π̟ρωτοβουλίες στην οινπο̟οίηση άλλων χωρών, για την καινοτοµία στην
οικονοµία των ̟παραµεθόριων ̟περιοχών και τις διασυνοριακές συνεργασίες και θα ανταλλάξουµε α̟πόψεις για την καινοτοµία στην ̟περιοχή µας. Το Φόρουµ Νέων θα α̟ποτελέσει ε̟πίσης µια ευκαιρία για την ε̟πικαιρο̟οίηση της Χάρτας Νεολαίας της Ένωσης Ευρωπαϊκών διασυνοριακών ̟περιοχών (AEBR) π̟ου αφορά στη διασυνοριακή συνεργασία. Παράλληλα µε τα εργαστήρια και τις συζητήσεις, οι συµµετέχοντες θα εισαχθούν στις σύγχρονες µεθόδους ̟παραγωγής κρασιού – συµ̟εριλαµβανοµένης της επίσκεψης σε διάφορα
τοπικά οινοποιεία. Στόχος µας είναι η διάδοση της καινοτοµίας και η καλύτερη αξιο̟οίηση των υφιστάµενων γνώσεων ̟προς τους νέους στόχους της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ (Green Deal).
Οι αιτήσεις συµµετοχής στο 14ο Φόρουµ Νέων για την Καινοτοµία στην Οινο̟αραγωγή γίνονται δικτυακά ̟πατώντας τον ̟παρακάτω σύνδεσµο: https://form.jotform.com/221846557118057 έως τις 20.7.2022. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Χατζηβαρύτη Ιώ, [email protected], τηλ. επικοινωνίας: 6974476511.